Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
30 juillet 2010 5 30 /07 /juillet /2010 10:10

CHANTS BIBLIQUES (BIBLICKÉ PÍSNĚ), Op.99 d'Antonín Dvořák, sur le texte de la Bible de Kralice

 

  

1 OBLAK A MRÁKOTA JEST VŮKOL NĚHO (Psaume 97:2-6)

Nuée et obscurité…

 

Oblak a mrákota jest vůkol Něho,

spravedlnost a soud základ trůnu Jeho.

Oheň předchází jej, a zapaluje vůkol nepřátele Jeho.

Zasvěcujíť se po okršlku světa blýskání Jeho;

to vidouc země, děsí se.

Hory jako vosk rozplývají se před obličejem Hospodina,

panovníka vší země

a slávu jeho spatřují všichni národov

 

2 Les nuages et l'obscurité l'environnent, La justice et l'équité sont la base de son trône.

3 Le feu marche devant lui, Et embrase à l'entour ses adversaires.

4 Ses éclairs illuminent le monde, La terre le voit et tremble ;

5 Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, Devant le Seigneur de toute la terre.

6 Les cieux publient sa justice, Et tous les peuples voient sa gloire.

 

 

2 SKRÝŠE MÁ A PAVÉZA MÁ TY JSI (Psaume 119:114-117,119,120)

Mon rempart et mon égide...

 

Skrýše má a pavéza má Ty jsi, na slovo Tvé očekávám.

Odstuptež ode mne nešlechetníci,

abych ostříhal přikázaní Boha svého.

Posiluj mne, bych zachován byl,

a patřil k ustanovením Tvým ustavičně.

Děsí se strachem před Tebou tělo mé;

nebo soudů Tvých bojím se náramně.

 

114 Tu es mon asile et mon bouclier ; J'espère en ta promesse.

115 Éloignez-vous de moi, méchants, Afin que j'observe les commandements de mon Dieu !

116 Soutiens-moi selon ta promesse, afin que je vive, Et ne me rends point confus dans mon espérance !

117 Sois mon appui, pour que je sois sauvé, Et que je m'occupe sans cesse de tes statuts !

119 Tu enlèves comme de l'écume tous les méchants de la terre ; C'est pourquoi j'aime tes préceptes.

120 Ma chair frissonne de l'effroi que tu m'inspires, Et je crains tes jugements.

 

 

3 SLYŠ O BOŽE! SLYŠ MODLITBU MOU (Psaume 55:1,2,4/5,6,7,8)

Ô Seigneur écoute mon cri...

 

Slyš, ó Bože! Slyš modlitbu mou,

a neskrývej se před prosbou mou.

Pozoruj a vyslyš mne, neboť naříkám v úpění svém

a kormoutím se,

Srdce mé tesklí ve mně, a strachové smrti přišli na mne.

a hrůza přikvačila mne.

I řekl jsem: Ó bych měl křídla jako holubice,

zaletěl bych a poodpočinul.

Aj, daleko bych se vzdálil, a přebýval bych na poušti.

Pospíšil bych ujíti větru prudkému a vichřici.

 

(55 :1) (55 :2) O Dieu ! prête l'oreille à ma prière, Et ne te dérobe pas à mes supplications !

3 (55 :4) A cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant ; Car ils font tomber sur moi le malheur, Et me poursuivent avec colère.

4 (55 :5) Mon coeur tremble au dedans de moi, Et les terreurs de la mort me surprennent ;

5 (55 :6) La crainte et l'épouvante m'assaillent, Et le frisson m'enveloppe.

6 (55 :7) Je dis : Oh ! si j'avais les ailes de la colombe, Je m'envolerais, et je trouverais le repos

7 (55 :8) Voici, je fuirais bien loin, J'irais séjourner au désert.

 

 

4 HOSPODIN JEST MŮJ PASTÝŘ (Psaume 23:1-4)

L’Éternel est mon berger...

 

Hospodin jest můj pastýř, nebudu míti nedostatku.

Na pastvách zelených pase mne,

k vodám tichým mne přivodí.

Duši mou občerstvuje, vodí mne po stezkách

spravedlnosti pro jméno své.

Byť mi se dostalo jíti přes údolí stínu smrti,

nebuduť se báti zlého, nebo Ty se mnou jsi;

a prut Tvůj a hůl Tvá, toť mne potěšuje.

 

1 L'Éternel est mon berger : je ne manquerai de rien.

2 Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il me dirige près des eaux paisibles.

3 Il restaure mon âme, Il me conduit dans les sentiers de la justice, A cause de son nom.

4 Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi : Ta houlette et ton bâton me rassurent.

 

 

5 BOŽE, BOŽE! PÍSEN NOVOU ZPÍVATI (Psaumes 144:9, 145:1-3,5,6)

Ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau …

 

Bože, Bože! písen novou zpívati budu Tobe na loutne,

a žalmy tobe prozpevovati,

Na každý den dobroreciti budu Tobe, a chváliti jméno Tvé

na veky veku.

Hospodin jiste veliký jest, a vší chvály hodný,

a velikost jeho nemuž vystižena býti.

O sláve a kráse a velebnosti Tvé, i o vecech Tvých predivných

mluviti budu.

A moc prehrozných skutku Tvých vsichni rozhlašovati budou;

i já dustojnost Tvou budu vypravovati.

 

9 O Dieu! je te chanterai un cantique nouveau,

Je te célébrerai sur le luth à dix cordes.

1 Louange. De David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi!

Et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité.

2 Chaque jour je te bénirai,

Et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité.

3 L'Éternel est grand et très digne de louange,

Et sa grandeur est insondable.

5 Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté;

Je chanterai tes merveilles.

6 On parlera de ta puissance redoutable,

Et je raconterai ta grandeur.

 

 

6 SLYŠ, O BOŽE, VOLÁNÍ MÉ (Psaume 61:1,3,4, 63:1,4/5)

Ô Seigneur écoute mon cri ...

 

Slyš, ó Bože, volání mé, pozoruj modlitby mé.

Nebo jsi býval útočiště mé, a pevná věže před tváří nepřítele.

Buduť bydliti v stánku tvém na věky,

schráním se v skrýši křídel tvých.

Bože! Bůh silný můj ty jsi, tebeť hned v jitře hledám,

Tebe žízní duše má, po tobě touží tělo mé,

v zemi žíznivé a vyprahlé, v níž není vody,

A tak abych tobě dobrořečil a s radostným rtů

prozpěvováním chválila by tě ústa má.

 

1 (61 :1) (61 :2) O Dieu ! écoute mes cris, Sois attentif à ma prière !

2 (61 :3) Du bout de la terre je crie à toi, le coeur abattu ; Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre !

3 (61 :4) Car tu es pour moi un refuge, Une tour forte, en face de l'ennemi.

1 (63 :1) Psaume de David. Lorsqu'il était dans le désert de Juda. (63 :2) O Dieu ! tu es mon Dieu, je te cherche ; Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, Dans une terre aride, desséchée, sans eau.

3 (63 :4) Car ta bonté vaut mieux que la vie : Mes lèvres célèbrent tes louanges.

4 (63 :5) Je te bénirai donc toute ma vie, J'élèverai mes mains en ton nom.

 

 

7 PŘI ŘEKÁCH BABYLONSKÝCH (Psaume 137:1-5)

Auprès des fleuves de Babylone...

 

Při řekách Babylonských tam jsme sedávali, a plakávali,

rozpomínajíce se na Sion.

Na vrbí v té zemi zavěšovali jsme citary své.

když se tam dotazovali nás ti, kteříž nás zajali,

na slova písničky, říkajíce:

Zpívejte nám některou píseň Sionskou:

Odpovídali jsme:

Kterakž bychom mohli zpívati píseň Hospodinovu

v zemi cizozemců?

Jestliže se zapomenu na tebe, ó Jeruzaléme,

ó zapomeniž i pravice má umění svého.

 

1 Sur les bords des fleuves de Babylone, Nous étions assis et nous pleurions, en nous souvenant de Sion.

2 Aux saules de la contrée Nous avions suspendu nos harpes.

3 Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants, Et nos oppresseurs de la joie : Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion !

4 Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel Sur une terre étrangère ?

5 Si je t'oublie, Jérusalem, Que ma droite m'oublie !

 

 

8 POPATŘIŽ NA MNE A SMILUJ SE NADE MNOU (Psaume 25:16-18,20)

Tourne ta face vers moi...

 

Popatřiž na mne, a smiluj se nade mnou,

neboť jsem opuštěný a strápený.

Soužení srdce mého rozmnožují se,

z úzkostí mých vyveď mne, z úzkostí mých vyveď mne.

Smiluj se nade mnou! Viz trápení mé a bídu mou,

a odpusť všecky hříchy mé. Ostříhej duše mé, a vytrhni mne, ať nejsem zahanben,

neboť v tebe doufám, neboť v tebe doufám.

 

16 Regarde-moi et aie pitié de moi, Car je suis abandonné et malheureux.

17 Les angoisses de mon coeur augmentent ; Tire-moi de ma détresse.

18 Vois ma misère et ma peine, Et pardonne tous mes péchés.

20 Garde mon âme et sauve-moi ! Que je ne sois pas confus, Quand je cherche auprès de toi mon refuge.

 

 

9 POZDVIHUJI OČÍ SVÝCH K HORÁM (Psaume 121:1-4)

Je lève les yeux vers les hauteurs...

 

Pozdvihuji očí svých k horám, odkud by mi přišla pomoc.

Pomoc má jest od Hospodina, kterýž učinil nebe i zemi.

Nedopustíť, aby se pohnouti měla noha tvá,

nebo nedřímeť strážný tvůj.

Aj, nedřímeť, ovšem nespí ten, kterýž ostříhá Izraele.

 

1 Je lève mes yeux vers les montagnes... D'où me viendra le secours ?

2 Le secours me vient de l'Éternel, Qui a fait les cieux et la terre.

3 Il ne permettra point que ton pied chancelle ; Celui qui te garde ne sommeillera point.

4 Voici, il ne sommeille ni ne dort, Celui qui garde Israël.

 

 

10 ZPÍVEJTE HOSPODINU PÍSEŇ NOVOU (Psaume 98:1,4/5,7,8, 96:12/11)

Chantez au Seigneur un chant nouveau…

 

Zpívejte Hospodinu píseň novou,

neboť jest divné věci učinil.

Zvuk vydejte, prozpěvujte, a žalmy zpívejte.

Zvuč, moře i to, což v něm jest,

okršlek světa i ti, což na něm bydlí.

Řeky rukama plésejte, spolu s nimi i hory prozpěvujte,

Plésej, pole a vše, což na něm,

plésej země, zvuč i moře i což v něm jest.

 

1 Chantez à l'Éternel un cantique nouveau ! Car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide.

4 Poussez vers l'Éternel des cris de joie, Vous tous, habitants de la terre ! Faites éclater votre allégresse, et chantez !

5 Chantez à l'Éternel avec la harpe ; Avec la harpe chantez des cantiques !

7 Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse,

8 Que les fleuves battent des mains, Que toutes les montagnes poussent des cris de joie,

12 Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie,

11 Que les cieux se réjouissent, et que la terre soit dans l'allégresse, Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient.

 

Partager cet article

Repost 0

commentaires